header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin Buồn
 
Thân Mẫu của KB Lê Sơn
Phó Hội Trưởng Nội Vụ/HAHTG/Nam Cali

Cụ Bà Maria Phan Thị Thạch
 
Vừa qua đời tại Saigon lúc 5:05 sáng, ngày 24 tháng 8 năm 2015
Hưởng thọ  98 tuổi.
 
Hội Ái-hữu Thiết-Giáp Nam và Bắc California
Đồng thành kính phân ưu cùng Tang quyến.
Nguyện cầu cho linh hồn Cụ Bà Maria được hưởng an bình nơi Nước Chúa.
T/m BĐH hai hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California 
Các Hội Trưởng Hội Nam Bắc California.
KB. Nguyễn Hoàng Dũng - KB Bùi Đắc ThưThứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Phân Ưu

PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Bào đệ của KB Võ Khắc Trường là:
Ông VÕ HOÀNG SANG
Tức Nghệ Sỹ Cải Lương   DŨNG MINH SANG
Đã từ trần lúc 11 giờ tối ngày 25 tháng 7 năm 2015
Tại Saigon Việt Nam
Hưởng thọ 64 tuổi

Toàn thể Kỵ Binh Nam và Bắc California xin chia buồn cùng
 KB Võ Khắc Trường và tang quyến
Xin nguyện cầu cho hương linh của ông VÕ HOÀNG SANG
Được yên vui nơi cỏi vĩnh hằng.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Kỵ Binh Nam-Bắc California.Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn
Bào huynh thứ 6 của Kỵ binh Vũ Đình Lưu là:
Ông Vũ Đình Đào
Trưởng phòng in tráng phim Trung Tâm Quốc Gia Điện Ảnh
 Phụ tá đạo diễn.
Mất ngày 31/7/2015 tại Seattle, WA.
Hưởng thọ 87 tuổi.
Toàn thể Kỵ Binh Nam và Bắc California
Thành kính chia buồn cùng KB Lưu và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Vũ Đình Đào sớm tiêu diêu miền Cực Lạc. 
T/M BĐH Các Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng
Kb. Bùi Đắc Thư
 
 

Phân ƯuGia Đình Kỵ Binh Georgia
Nhận Được Tin Trễ

Niên trưởng Đại Tá LƯƠNG BÙI TÙNG
Pháp danh CHÚC THÁP

Tốt nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QL/VNCH 1965-1970 
 
Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1930 tại Bắc Ninh, Bắc phần Việt Nam
Mất lúc 4 giờ 15 chiều ngày 25 tháng 7 năm 2015
(nhằm ngày 10 tháng 6 năm Ất Mùi)
Tại Escondido, California, USA. Hưởng thọ 85 tuổi 

Toàn thể gia đình Kỵ Binh Georgia thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố Đại Tá an vui nơi miền lạc cảnh.

T/M Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Ky Binh Nguyễn Văn Răng

 

Phân Ưu

Vừa nhận được trễ 

Niên trưởng Đại Tá LƯƠNG BÙI TÙNG
Pháp danh CHÚC THÁP

Tốt nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QL/VNCH 1965-1970

Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1930 tại Bắc Ninh, Bắc phần Việt Nam
Mất lúc 4 giờ 15 chiều ngày 25 tháng 7 năm 2015
(nhằm ngày 10 tháng 6 năm Ất Mùi)
Tại Escondido, California, USA. Hưởng thọ 85 tuổi
 

Toàn thể gia đình Ky Binh Houston thành kính phân ưu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cố Đại Tá an vui nơi miền lạc cảnh.
Thành kính Phân Ưu
Ky Binh THÁI MINH SƠN

 
 
 
 

Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn
Bào Đệ của Kỵ Binh Võ Khắc Trường
 Ông Võ Hoàng Sang
Sinh năm 1952 vừa qua đời tại Việt Nam 
Ngày 25 Tháng 7 Năm 2015

Kỵ Binh Nam và Bắc California chân thành chia buồn cùng
Kỵ Binh Võ Khác Trường và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Ông Võ Hoàng Sang sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 

T/M BĐH Các Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng
Kb. Bùi Đắc Thư