header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

TIN BUỒN

TIN BUỒN
 
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
 Vừa nhận được tin buồn
 
Trung Tá Phan Công Tuấn
Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 20 Chiến Xa 
 
Đã qua đời vào tối ngày 24 tháng 9 năm 2017
 Hiện chưa có thông tin về chương trình tang lễ
Gia đình sẽ thông báo sau khi biết chính xác ngày giờ
 
Trân trọng kính thông báo đến toàn thể kỵ binh khắp nơi.
 
 
Ban Điều Hành
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California