header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

PHÂN ƯU


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Bà Quả phụ Trung Tướng HOÀNG XUÂN LÃM
Nhủ danh: NGUYỄN THỊ LÊ HỒNG
Pháp danh Thân Chơn

Đã từ trần ngày 13 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Davis CA, USA.

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Linh cửu hiện quàng tại Oak Hill Memorial Park,
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125

Xin Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến,
Nguyện Cầu Hương Linh Bà Trung Tướng Sớm Được Siêu Sinh Tịnh Độ.

Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh 
Texas, Washington, Florida, Minnesota 

Và Toàn Thể Kỵ Binh Khắp Nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU