header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

TÌM ĐỒNG ĐỘI

Kỵ Binh NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - Khóa 53 SQCBTG

Bỗ sung về Thiết Đoàn 14 KB / Kontum - Hiện ở Úc Châu

Muốn liên lạc với các KB Nguyễn ngọc Phương, Nguyễn văn Hồi,
Nguyễn Phùng, và các bạn cùng khóa, cùng Đơn vị TĐ14KB

Rất mong được chuyện trò với Đồng đội đã xa cách lâu ngày,

Xin liên lạc qua Email : troung2006@yahoo.com.au

Kính thông báo.

KB Đoàn chí Sanh