header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Thông Báo

Kính báo các Anh,

Th/tá Phạm văn Mại TĐT TĐ 7KB, 84 tuổi- sức khỏe yếu - mổ ruột thừa hiện nằm tại BV VĨNH ĐIỆN - Quảng Nam- sức khỏe rất xấu -

KB Võ Đình Diệu TĐ 7.