header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin Buồn
 
Thân Mẫu của KB Lê Sơn
Phó Hội Trưởng Nội Vụ/HAHTG/Nam Cali

Cụ Bà Maria Phan Thị Thạch
 
Vừa qua đời tại Saigon lúc 5:05 sáng, ngày 24 tháng 8 năm 2015
Hưởng thọ  98 tuổi.
 
Hội Ái-hữu Thiết-Giáp Nam và Bắc California
Đồng thành kính phân ưu cùng Tang quyến.
Nguyện cầu cho linh hồn Cụ Bà Maria được hưởng an bình nơi Nước Chúa.
T/m BĐH hai hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California 
Các Hội Trưởng Hội Nam Bắc California.
KB. Nguyễn Hoàng Dũng - KB Bùi Đắc ThưKhông có nhận xét nào: