header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Tin Buồn

Gia Đình Kỵ Binh Houston
Vô cùng thương tiếc báo tin buồn cùng Kỵ Binh khắp nơi
 
Y Sĩ Trưởng Thiết Đoàn 2 Kỵ Binh
 
Bác Sĩ PHẠM NGỌC GIAO
Đã qua đời tại Houston ngày 27/11/17 
Hưởng Thọ 77 tuổi .
 
Lần nào ông  cũng tham dự các Đại Hội Thiết Giáp -
Lần sau cùng tại Atlanta cùng với BS Phạm văn Chất .
Và cũng là một ân nhân của TPB-TG