header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

PHÂN ƯU


Nhận Được Tin Buồn


Kỵ Binh Đại Úy Huỳnh Tấn Lộc
Khoá 20 SQTB Thủ Đức
Chi Đoàn Trưởng 1/14 CX

Đã từ trần ngày 11 tháng 6 năm 2020 tại Boston, MA

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi,
Các Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California
Các Gia Đình Kỵ Binh
Georgia, Florida, Texas, Washington, Oregon, Washington D.C.
Virginia, Maryland, Minnesota

Thành Kính Phân Ưu
Cùng Tang Quyến

Xin nguyện cầu cho Hương Linh anh Lộc sớm được yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California