header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Nhận Được Tin Trễ
Nhạc Phụ và Nhạc Mẫu
Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
 
Vừa tạ thế tại Tuy Hòa, Việt Nam
 
Anh em Kỵ Binh Nam và Bắc California
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
Cùng anh chị Dũng và tang gia
Nguyện cầu hương linh hai cụ được tiêu diêu nơi cõi Vĩnh Hằng.
 
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California