header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Thông Báo

Thông Báo

Kỵ Binh Nguyễn Ngọc Tình mổ tim lần thứ hai tại BV/UCI lầu 6 phòng 6827. Xin thông báo đến tất cả Quí Anh để biết rỏ vế tình trạng của KB Tình hiện nay và đồng thời thông báo đến những người quen biết , nếu ai có thì giờ hãy đến thăm KB Tình.
Xin quí kỵ binh hãy liên lac với anh Hội Trường Nguyễn Hoàng Dũng (714) 902-3004, hoặc Hội Phó Lê Sơn (714) 276-5057.
Hội Ái Hữu TGB Nam Cali