header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Phân Ưu

 Phân Ưu 

Nhận Được Tin Buồn

Cựu Trung Tá HOÀNG KIỀU
Thiết Đoàn trưởng Thiết Đoàn 19 Kỵ binh

Vừa tạ thế ngày 20 tháng 4 năm 2020 tại Texas

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Bắc California 
Cùng Toàn Thể Kỵ Binh khắp Nơi

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, 
Cầu chúc linh hồn Ông sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM Hội Ai Hữu Thiết Giáp Nam Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Ky Binh Georgia
Kỵ Binh Nguyễn Điểu
Ky Binh Trương Hàm
Ông Bà Kỵ Binh Thái Minh Sơn
Kỵ Binh Nguyễn Răng

Phân Ưu


PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Mục Sư Thiếu Tá Kỵ Binh
ĐOÀN CHÍ SANH
Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp Thế Giới 2009
Nguyên Chi Đoàn Trưởng CD2/20CX
Vừa từ trần ngày 14/4/20 tại New York
Thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi
Các Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California
Các Gia Đình Kỵ Binh
Georgia, Florida, Texas, Washington, Oregon, Washington D.C.
Virginia, Maryland, Minnesota
Thành Kính Phân Ưu
Cùng Chị Sanh và Tang Gia
Nguyện cầu linh hồn Mục Sư KB Đoàn Chí Sanh được anh bình trong nước Chúa