header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Muộn
Kỵ Binh Trung Tá
Hoàng Kiều
Nguyên Thiết Đoàn Trưởng TD19 KB 

Từ trần ngày 28/4/2020 tại Arlington Texas.
Hưởng thọ 89 tuổi.

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi trên Thế Giới
Các Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California
Các Gia Đình Kỵ Binh
Georgia, Florida, Texas, Washington, Oregon, Washington D.C.
Virginia, Maryland, Minnesota
Chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến.
Xin nguyện cầu hương hồn ông thanh thản nơi cỏi vĩnh hằng
Thành Kính Phân Ưu