header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Sinh Hoạt Thiết Giáp Nam Califormia

Tham Dự Ngày Quân Lực 19-6 tại Westminter, California
 
 
Hình Ảnh Cuộc Họp Thành Lập BTC cho Đại-Hội Thiết-Giáp Toàn Thế Giới
Năm 2017 tại Nam California


Không có nhận xét nào: