header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin trể:
Thân mẫu của Kỵ Binh LÊ QUANG THẢO đã từ trần tại Việt Nam.
Gia đình Kỵ Binh ARIZONA thành thật chia buồn cùng Kỵ Binh LÊ QUANG THẢO và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm về cõi Niết Bàn.

Gia đình Kỵ Binh Arizona:
- KB Nguyễn Đức Dung và gia đình
- KB Nguyễn Ngọc Thuận và gia đình
- KB Lê Quan Vinh và gia đình
- KB Tô Quang Trực và gia đình
- KB Ngô Văn Hân và gia đình
- KB Khưu Tấn Lộc và gia đình

Không có nhận xét nào: