header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu TGB Nam California vừa Nhận được tin buồn:

Anh Dominico NGUYỄN-ĐỨC-TOÁN
Bào Huynh Anh NGUYỄN-ĐỨC-TRỪNG TĐ/5KB
Nguyên SQ phòng 2 thuộc Sư Đoàn 23 BB/QLVNCH

Vừa tạ thế ngày 29/09/2010
Tại Tiểu Bang Victoria/Australia
Hưởng Thọ 63 tuổi

Thay mặt tòan thể Gia Đình Kỵ Binh QLVNCH tại Hoa Kỳ
Xin chia buồn cùng Tang Quyến
Nguyện cầu Linh Hồn Dominico sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa
Các Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Đồng kính Phân ưu

Không có nhận xét nào: