header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Bào Huynh Anh NGUYỄN-ĐỨC-TRỪNG TĐ/5KB là

Anh Dominico NGUYỄN-ĐỨC-TOÁN

SQ phòng 2 thuộc Sư Đoàn 23 BB/QLVNCH
Vừa hòan tất hành trình đức tin, nay đã lên đường về Nhà Cha trên Trời
ngày 29/09/2010 tại Tiểu Bang Victoria/Australia
Hưởng Thọ 63 tuổi
Tòan thể Gia Đình Kỵ Binh QLVNCH Sydney/NSW
Xin chia buồn cùng Tang Quyến
Nguyện cầu Linh Hồn Dominico sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa
Đồng kính Phân ưu

Không có nhận xét nào: