header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Phân Ưu Từ Nam California, Úc Châu, Texas, Georgia

Gia Đình Kỵ Binh Úc Châu
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2017
 

PHÂN ƯU 

Được tin vị Tướng Lãnh kính mến của Binh Chủng Thiết-giáp chúng tôi,

Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm
Sinh Ngày 10 Tháng 10 Năm 1928
Vừa đột ngột qua đời lúc 2 giờ sáng Ngày 02 Tháng 5 Năm 2017.
Tại tư gia, Thành phố Davis, California , Hoa kỳ.
Hưởng đại thọ 90 tuổi
Chúng tôi, toàn thể Kỵ-binh các cấp thuộc:
Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California
Gia Đình Kỵ Binh Úc Châu
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2017
Đồng thành kính phân ưu cùng Trung Tướng phu-nhân, và Tang quyến. 
Chúng tôi xin góp lời cầu nguyện để Trung tướng được thanh thản yên nghỉ nơi cõi Vĩnh-hằng.
Thay mặt BĐH Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California
Và Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2017
Hội Trưởng Kỵ-binh Nguyễn Hoàng Dũng
Thay mặt Gia Đình Kỵ Binh Úc Châu

Ky Binh Lê Danh Sâm
Thay mặt Gia Đình Kỵ Binh Texas

Kỵ Binh Thái Minh Sơn

Thay mặt Gia Đình Kỵ Binh Georgia

Kỵ BInh Nguyễn Văn Răng

  

Không có nhận xét nào: