header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Phân Ưu

Nhận Đươc Tin Buồn
Anh Hà Công Huy
Tự Henri Ha
Con Trai Kỵ Binh Hà Công Minh
Từ trần ngay 16-12-2014 tại Anaheim Western Hospital
Hưởng dương 46 tuổi
Tang lễ sẽ tổ chức tại  nhà quàn Thiên Môn
(góc đường Westminster và Beach. Khu nhà bank Chase)
Kỵ Binh Nam và Bắc California
Xin chân thành phân ưu cùng Kỵ Binh Hà Công Minh và Tang Quyến
Các Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc California
 


Không có nhận xét nào: