header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Tìm Anh

Tôi Tên Ninh Thế Giảng, tìm người Anh là Ninh Thế Dũng sanh năm 1952 là thiếu uý Thiết Giáp. Sau năm 1975 bị VC đưa đi tù tại Trại Suối Máu tới năm 1977 thì nghe tin Anh vượt trại với một vài người bạn, gia đình chúng tôi không biết tin Anh kể từ ngày này, vậy xin quý vị ai biết tin tức xin vui lòng liên lạc: Ninh Thế Giảng, Điện thoại ( 510 ) 529-6886 hay Email: ninhtony_98@yahoo.com

Xin thành thật biết ơn

Không có nhận xét nào: