header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Nhắn Tin

Gia đình của Thiếu Úy Cao quốc Khanh Chi đội Trưởng thuộc Chi Đoàn 3/17 muốn tìm Đ/U Nguyễn xuân Đức để hỏi thăm tin tức về T/U Khanh. Quý kỵ binh nào có tin tức về Đ/U Đức xin thông báo cho Kỵ binh Vĩnh Châu về địa chỉ điện thư: vinhchau1943@yahoo.com. Xin Đa tạ.

Không có nhận xét nào: