header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Nhắn Tin

Tim Bạn

Con tên là Thái tình cờ tìm thấy được trang thiết giáp binh này và muồn tìm lại bạn cũ cho ba con. Ba tên xưa là đại úy thiết giáp Nguyễn Thơ, sau 30/4/1975 đã bị vào trại cải tạo A30 và hiện nay sang sinh sống tại tiểu bang New Hampshire. Hy vọng tìm lại được các chiến hữu thiết giáp xưa kia! Ai có quen biết thì xin liên lạc cho con, Địa Chỉ Điện Thư: nguyen.thaiq@gmail.com
Con xin cám ơn rất nhiều.

Nguyễn Thái

Không có nhận xét nào: