header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Nam và Bắc California

Vừa Nhận Được Tin Buồn

Phu Nhân của Niên Trưởng Đặng Tấn TẠO
Nhũ Danh Trần Thị MỸ

Đã mệnh chung vào ngày 13 tháng 9 năm 2010 tại Houston, Texas
Hưởng thọ 85 tuổi

Linh cữu hiện được quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cữu
2454 S. Dairy Ashford - Houston TX 77077
Lễ hỏa táng sẽ được cử hành ngày Thứ năm 16/9/2010

Thay mặt toàn thể Gia Đình Kỵ Binh Hải Ngoại

Xin Thành Kính Phân Ưu

Cùng Niên Trưởng Đặng Tấn Tạo và Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh cố Phu Nhân Đặng Tấn Tạo
Sớm an vui nơi cõi vĩnh hằng

Các Hội Ái Hữu TGB Nam và Bắc California

Không có nhận xét nào: