header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Cáo Phó
Gia Đình Mũ Đen WaDC,MD.,VA.
Trân trọng thông báo cùng
Quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng , Chiến hửu
cùng thân bằng quyến thuộc là
bào huynh của Kỵ Binh Đỗ Cao Thượng là
Ông Đỗ Cao Đẳng, pháp danh Thiện Cảnh
vừa từ trần lúc 0 giờ 50 ngày 11 tháng 5 năm 2010
tại Hoa Kỳ ,hửơng dương 80 tuổi.
Linh cửu sẻ được quàn tại
National Funeral House
7482 Lee Highway Fall Churchs Va.22042
đ/t:703-560-4400
Chương Trình Tang Lể:
Lể Phát tang vào ngày thư 5,13-5-10
Ngày giờ thăm viếng:ngày 13-5-20: từ 13giờ đến 20 giờ
An Táng:ngày thứ sáu 14-5-2010 lúc 10 giờ
tại: Columbi Garden Cemetery3411 Arlington Blvd.Va. 22201
Đ/t: 703-527-1235
Nguyện Xin Hương hồn Người Quá Cố sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh.
Đồng xin thành kính phân ưu cùng KB Đổ cao Thượng và tang quyến.

Không có nhận xét nào: