header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Phân Ưu


PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Mục Sư Thiếu Tá Kỵ Binh
ĐOÀN CHÍ SANH
Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp Thế Giới 2009
Nguyên Chi Đoàn Trưởng CD2/20CX
Vừa từ trần ngày 14/4/20 tại New York
Thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi
Các Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California
Các Gia Đình Kỵ Binh
Georgia, Florida, Texas, Washington, Oregon, Washington D.C.
Virginia, Maryland, Minnesota
Thành Kính Phân Ưu
Cùng Chị Sanh và Tang Gia
Nguyện cầu linh hồn Mục Sư KB Đoàn Chí Sanh được anh bình trong nước Chúa

Không có nhận xét nào: