header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

 
                                                              PHIẾU GHI DANH
Ngày_______Tháng________Năm_______
Họ tên: _______________________________________________________________________
Đơn vị sau cùng:____________________Đơn vị muốn ngồi chung:_______________________
Địa chỉ hiện tại: ________________________________________________________________
Điện thọai cầm tay:  ______________________Điện thoại nhà: _________________________
E-mail: _______________________________________________
Quà lưu niệm:        a/ M113       b/ M41         c/ M48       (Khoanh tròn, chọn một m thôi)
Số người tham dự Đại-hội:______________Có nhờ thuê Hotel :  Có ________ Không________
Nếu có :  Bao nhiêu người: _____Bao nhiêu ngày _______Từ ngày _______ Đến ngày________
Việc đưa đón: Xin cho chúng tôi biết các chi tiết sau:
--Phi-trường đến:________ Ngày ____Giờ_____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____
--Phi trường về:_________ Ngày____ Giờ _____Hãng Máy bay __________Số chuyến bay____
-Lệ phí ghi danh :
**$100.00/người. Nếu ghi danh 1 người. Hay là người đầu tiên trong gia đình        =$________
** $70.00/người, cho những người sau đó:  X số người :______________________=$________
-Ủng hộ Đại-hội(Tự nguyện)                                                                                                 =$________ 
-Ủng hộ Quĩ Thương Phế Binh và Quả Phụ Thiết-giáp-binh QL-VNCH: (Tự nguyện)=$________  
Số tiền tổng cộng là:                                                                                                               =$________  
Check ghi trả cho: Hoi Ai-huu Thiet-giap nam CA (Khôngdấu) Memo: ĐH 2017
Check và Phiếu ghi danh gửi về :   Hoi Ai-huu Thiet-giap nam CA
                                                                          
P.O. Box  1035
                                                                     Stanton, CA 90680  USA
Ghi chú:  Để biết chính xác số người sẽ tham dự Đại-hội. Chúng tôi đề nghị quí vị gửi check hay Money Order cùng lúc với Phiếu Ghi-danh. Hạn chót để ghi danh là ngày: 15 Tháng  02 năm 2017.


Không có nhận xét nào: