header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Thông Báo

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California

Trân trọng kính thông báo cùng Quý Niên Trưởng, Kỵ Binh và thân hữu khắp nơi về tư cách pháp nhân chính thức của Hội như sau :

Sau kỳ Đại Hội thường niên cuối tháng 5/2010, Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng, và Ban Chấp Hành mới đã tích cực chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục cần thiết về luật pháp và hành chánh để đăng bộ (register) Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California với Chính Quyền Tiểu Bang California. Việc đăng bộ thực thể, tính chất, và hoạt động của Hội do anh Nguyễn Hoàng Dũng đại diện đã hoàn thành tốt đẹp với số đăng bộ C3328510.

Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2010, tư cách pháp nhân và danh xưng chính thức của Hội là:

HỘI ÁI HỮU THIẾT GIÁP NAM CALIFORNIA,
TỔ CHỨC BẤT VỤ LỢI


Danh xưng bằng Anh Ngữ để dùng trong các văn kiện chính thức hoặc song song với danh xưng tiếng Việt là:

S.C. RVN ARMOR CAVALRY FRATERNITY ASSOCIATIONS, INC.,
A NON PROFIT ORGANIZATION


Nay kính thông báo.

Thay mặt Ban Chấp Hành
Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng


Ghi chú: Chúng tôi đã nạp đơn xin tu chính chữ tắt S.C. thành So.Cal. để tránh nhầm lẫn với chữ tắt của South Carolina.

Không có nhận xét nào: