header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Tin Buồn

Hội Ái Hữu TGB Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin Buồn:
Niên Trưởng Ngô Đình Châu
Đã từ bỏ Anh Em về Nước Chúa
Ngày thứ ba 21 tháng 12 năm 2010 tại Fairfax, Virginia.

Thay mặt toàn thể gia đình Kỵ Binh Nam & Bắc California
Xin chia buồn cùng Tang quyến.
Nguyện xin Người sớm về hưởng Dung Nhan Chúa.

KB Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng,
Cùng Ban Chấp Hành HAH/TGB/NC

Không có nhận xét nào: