header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Dia chi email moi cua Hoi

Xin thong bao cung cac Ky Binh Nam cali dia chi email cua hoi nhu sau:
kybinhvietnam@gmail.com
Moi lien lac voi Hoi xin quy ky binh dung dia chi dien thu nay.

Xin cam on quy ky binh.

Không có nhận xét nào: