header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

Thông Báo

Ban Tương trợ TPB & QP thay mặt TPB & QP tại Việt Nam cám ơn Kỵ Binh NGUYỄN LONG , Riverside, California đã gởi yểm trợ Qũy TPB & PQ/TGB/VN số tiền $60.00 USD bán thêm CD Bắc Đẩu do KB Long thực hiện.
Ban Tương trợ sẽ lần lượt gởi tương trợ năm 2009 đến các TPB & QP của Binh chủng trong thời gian sắp đến. Để tiếp tục có đủ tài chánh dự trù cho các đợt tương trợ kế tiếp và năm 2010 xin Quý Kỵ Binh tiếp tục gởi yểm trợ Quỹ Tương trợ TPB & QP về địa chi KB Giang văn Hai như đã thông báo từ năm trước.
Liên lạc :
Quyền Hội trửơng Lê văn Mạnh : 714-383-0484
Thủ quỹ TPB/QP Giang văn Hai : 714-467-6933
Website HAHTGB/NC www.thietgiap.org/contact.htm
e-mail: bchinfo@thietgiap.org, kybinhvietnam@gmail.com

BCH/HAHTGB Nam California

Không có nhận xét nào: