header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

DVD ĐHN TGB 2009

Trân trọng thông báo :

Hội AHTGB Nam Cali đã hoàn tất việc thực hiện hai DVD / ĐHN 2009

Quý Kỵ Binh Nam Cali muốn nhận 2 DVD nầy xin liên lạc với Hội qua
KB LÊ MẠNH, Quyền Hội trưởng Hội AHTGB Nam California điện
thoại Home : 714-636-3640 và Cell 714-383-0484

Quý Kỵ Binh ở các Tiểu bang ngoài Cali, Hội sẽ gởi đến các Đại diện
của Địa phương để phân phối . Quý Kỵ Binh nào muốn nhận trực tiếp
DVD tại địa chỉ cá nhân xin liên lạc với KB MẠNH để xác định địa chỉ
gởi qua Bưu điện .

AHTGB Nam California

Không có nhận xét nào: